Tin tức

# Đánh giá 4 chuyên đề học ϑà ℓàm theo Bác từ nay đến năm 2021 2023

Cùng chuyên mục Tin Tức News của Baomypham.com tìm hiểu # 4 chuyên đề học ϑà ℓàm theo Bác từ nay đến năm 2021 2023, #chuyên #đề #học #ϑà #ℓàm #theo #Bác #từ #nay #đến #năm
hot nhé!

# 4 chuyên đề học ϑà ℓàm theo Bác từ nay đến năm 2021 2023

Chuyên đề học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương v̸ề việc học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Qua học tập ϑà sinh hoạt chi bộ, đảng viên sẽ ℓàm bài thu hoạch học tập ϑà ℓàm theo tấm gương đạo đức 2021, bài thu hoạch học tập quán triệt ϑà triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ Chính trị.

Chuyên đề học tập ϑà ℓàm theo Bác

Theo đó, chuyên đề xuyên suốt toàn khóa ℓà “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  1. Năm 2021: “Học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” .
  2. Năm 2021: “Học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ”.
  3. Năm 2021: “Học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.
  4. Năm 2021: “Học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng ϑà hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung học tập

Quán triệt các nội dung học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng ϑà hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác ϑà sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cụ bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, ℓàm một nẻo, nói, hứa mà không ℓàm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch ϑà đề ra các giải pháp học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v̸ề tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng ϑà hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng ϑà thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2021 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân ϑà đề ra phương hướng phấn đấu, ℓàm theo.

Thời gian thực hiện, trong năm 2021. Tài liệu chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng ϑà hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Các sách tham khảo gồm: Những mẩu chuyện v̸ề tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát hành.

Các bạn có thể tham khảo Bài thu hoạch học tập ϑà ℓàm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề năm 2021, bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề học tập ϑà ℓàm theo Bác năm 2021 tại Tìm Đáp Án. Chúc các bạn công tác tốt!

Xem thêm

  • Bài tham luận học tập ϑà ℓàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Bản đăng ký Học tập ϑà ℓàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều ℓà gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội (thptsoctrang.edu.vn)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button